Thiết bị nội thất xe tải , xe bán tải

Cung cấp các thiết bị như các loại móc, thanh track gắn móc, thanh chặn hàng trên thùng xe bán tải, xe tải.